Skip to Content

Badania -omics w naukach weterynaryjnych - Omics researches in Veterinary Science

Nazwa przedmiotu: Badania -omics w naukach weterynaryjnych - Omics researches in Veterinary Science.
Typ Przedmiotu: Przedmiot fakultatywny.
Rok Studiów, kierunek, semestr: IV rok
Liczba punktów, ECTS: 45 h Pkt ECTS 3/Z
Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę.
Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających:
1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45 Godz.
- wykłady: 15 Godz.
- zajęcia laboratoryjne: 30 Godz.
2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta : 45 Godz.
- Przygotowanie do egzaminu/kolokwium/referatu i prezentacjo/aktywność: 20 Godz.
- Przygotowanie do sprawdzianów: 20 Godz.
- Udział w konsultacjach: 5 Godz.
Łącznie: 90 Godz.

Treści merytoryczne przedmiotu:
Syllabus:
Skrócony opis przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami wykorzystywanymi w diagnostyce molekularnej, w tym mutacji i polimorfizmów genetycznych. Dzięki poznaniu zaawansowanych metod diagnostyki genetycznej studenci lepiej rozumieć będą proces diagnostyki chorób genetycznych. W przyszłej pracy zawodowej z większą pewnością kierować będą także swoich pacjentów na badania pod kątem schorzeń genetycznych ze względu na znajomość nie tylko podłoża genetycznego chorób, ale i technik wykorzystywanych do ich diagnozowania. Studenci, którzy po zakończeniu studiów nie zajmą się pracą kliniczną zyskają podstawy do podjęcia pracy o charakterze laboratoryjnym.
Pełny opis przedmiotu:
(1). Wprowadzenie do badań -omics w naukach weterynaryjnych Program edukacyjny DVM: cel, zakres zastosowań i ograniczenia w naukach weterynaryjnych. Wykład wstępny o charakterystyce przedmiotu (zasady zaliczenia), literatura przedmiotu, podanie listy czasopism naukowych, z których studenci mogą korzystać do przygotowania prezentacji, dyskusja.
(2). Szczegółowe i wyczerpujące wprowadzenie do badań -omics u dużych i małych zwierząt domowych: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty.
(3). Wprowadzenie do badań -omics w klinicznej medycynie weterynaryjnej: Zaawansowane badania -omiki weterynaryjnej u dużych i małych zwierząt domowych: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty. PubMed: przegląd literatury tematów badawczych dotyczących badań -omiki w weterynarii klinicznej, dyskusja i uwagi końcowe.
(4). Wprowadzenie do badań -omics w klinicznej chirurgii weterynaryjnej: Zaawansowane badania -omiki weterynaryjnej weterynaryjnej u dużych i małych zwierząt domowych: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty. PubMed: przegląd literatury dot. tematów badawczych z dziedziny -omics w klinicznej chirurgii weterynaryjnej, dyskusja i uwagi końcowe.
(5). Wprowadzenie do badań -omics w rozrodzie zwierząt i technologiach wspomaganego rozrodu (ART): zaawansowane badania -omiczne dot. rozrodu zwierząt: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty. PubMed: przegląd piśmiennictwa tematów badawczych dotyczących Multi-Omics w rozrodzie zwierząt i technologiach wspomaganego rozrodu (ART), dyskusja i uwagi końcowe.
(6). Wprowadzenie do badań -omiki w żywieniu weterynaryjnym: nutrigenomika i metabolomika dużych i małych zwierząt domowych: bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni, drobiu, psów i kotów. PubMed: przegląd literatury tematów badawczych dotyczących badań -omiki w żywieniu weterynaryjnym, dyskusja i uwagi końcowe. (6a). Pojęcia, narzędzia i oczekiwania w genomice żywieniowej w naukach weterynaryjnych: profilowanie transkryptu w badaniach żywieniowych, profilowanie proteomów w naukach o żywieniu, profilowanie metabolitów w naukach o żywieniu, narzędzia genetyczne w badaniach żywieniowych w weterynarii: przykłady i ograniczenia , geny, dieta i choroby układu krążenia, nowotwory (6b). Projekty eksperymentalne w badaniach interakcji genów i składników odżywczych w badaniach nutrigenomiki u zwierząt domowych: receptory jądrowe i kontrola ekspresji genów przez kwasy tłuszczowe, adaptacja komórkowa dla dostępności aminokwasów: mechanizmy zaangażowane w: regulację ekspresji genów, regulację transkrypcji genów wątrobowych przez insulinę i glukozę, PPARs: mutacje w genie PPARg istotne dla cukrzycy i zespołu metabolicznego, regulacja genów lipogennych w otyłości, genetyka cukrzycy typu 2
(7). Wprowadzenie do badań -omiki w farmakologii weterynaryjnej: farmoko-genomika i farmakokinetyka oraz odkrycia leków u dużych i małych zwierząt domowych: bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni, drobiu, psów i kotów. PubMed: przegląd piśmiennictwa tematów badawczych dot. -omiki w farmakologii weterynaryjnej, dyskusja i uwagi końcowe. Biomarkery chorób (biologiczny predyktor postępu choroby), biomarkery raka (biomarkery diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne), biomarkery tkankowe, profilowanie - BioBank, biomarkery w badaniach klinicznych i odkryciach leków. Przeciwciała służące za biomarkery (profilowanie ekspresji genów, profilowanie ekspresji białek), szanse na odkrycie nowych leków w oparciu o badania genetyczne.
(8). Wprowadzenie do badań -omiki w mikrobiologii weterynaryjnej: Badania metagenomiczne u dużych i małych zwierząt domowych: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty. PubMed: przegląd piśmiennictwa tematów badawczych dot. metagenomiki w mikrobiologii weterynaryjnej, dyskusja i uwagi końcowe.
(9). Wprowadzenie do badań -omiki w weterynaryjnej parazytologii: Badania metagenomiczne u dużych i małych zwierząt domowych: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty. PubMed: przegląd piśmiennictwa tematów badawczych dot. metagenomicznych badań w parazytologii weterynaryjnej, dyskusja i uwagi końcowe.
(10). Wprowadzenie do badań -omiki w produkcji zwierzęcej: Badania Multi-Omics dla cech ekonomicznych u dużych i małych zwierząt domowych: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, psy i koty. PubMed: przegląd piśmiennictwa - tematów badawczych dot. Multi-Omics w produkcji zwierzęcej, dyskusja i uwagi końcowe.
Obowiązkowe seminarium studenckie na temat: „Moje własne projekty badawcze pod tytułem: badania -omics w dziedzinie nauk weterynaryjnych”.

Literatura:
1. Materiały własne oraz strona internetowa: www.genomics-lab.com
2. Genome transcriptome and proteome analysis: By Alain Bernot; Wiley Publisher, 2004.
3. Biologia molekularna. Krótkie wykłady (wydanie II), P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White. Podręcznik: Genetyka molekularna, Redakcja naukowa: Piotr Węgleński
4. Genomics and proteomics, functional and computational aspects edited by Sándor Suhai, kluwer academic publishers
5. Molecular Nutrition and Genomics edited by Mark Lucock, Wiley publisher
6. Nutritional Genomics, Edited by Regina Brigelius-Flohe´ and Hans-Georg Joost, Wiley publisher
7. Metabolomics, The Frontier of Systems Biology, edited by M. Tomita and T. Nishioka, springer publishers.

Advanced functional genomics in mammals:
Lecture 1: An introduction to genomics
http://www.youtube.com/watch?v=_xJXZBCOWMY
Lecture 2: Genomics and Infectious Diseases
http://www.youtube.com/watch?v=cgSTP84qDp0
Lecture 3: The Genomic Revolution and the Future of Medicine and Health
http://www.youtube.com/watch?v=X9M40dCHvLY
Lecture 4: Genomics Pathways and Disease Genes
http://www.youtube.com/watch?v=p-XqzL1Pmbg
Lecture 5: Genomic-based Medicine
http://www.youtube.com/watch?v=6L8FSDfq24M
Lecture 6: Genome Science and Personalized Cancer Treatment
http://www.youtube.com/watch?v=EfwW68zmbrk
Lecture 7: The Human Genome: A Decade of Discovery, Creating a Healthy Future
http://www.youtube.com/watch?v=9XDvQG1hOxs

lecture 1:
The Genomic Revolution and the Future of Medicine and Health
http://youtu.be/X9M40dCHvLY

lecture2:
Genomic Advances on a Grand Scale
http://youtu.be/mlUTzjoxgTs

http://youtu.be/UcPN9VnBChk

http://youtu.be/p-XqzL1Pmbg

http://youtu.be/6L8FSDfq24M