Skip to Content

Technologie informacyjne w produkcji zwierzęcej i zdrowotności

Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w produkcji zwierzęcej i zdrowotności
Typ Przedmiotu: Przedmiot fakultatywny.
Rok Studiów, kierunek, semestr: III Rok Weterinaria
Liczba punktów, ECTS: 45 h Pkt ECTS 3/Z
Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę.
Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających:
1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45 Godz.
- wykłady: 15 Godz.
- zajęcia laboratoryjne: 30 Godz.
2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta : 45 Godz.
- Przygotowanie do egzaminu/kolokwium/referatu i prezentacjo/aktywność: 20 Godz.
- Przygotowanie do sprawdzianów: 20 Godz.
- Udział w konsultacjach: 5 Godz.
Łącznie: 90 Godz.

Treści merytoryczne przedmiotu: Syllabus

Skrócony opis przedmiotu:
Współczesna praca związana z produkcją zwierzęcą oraz zdrowotnością w stadach jest zagadnieniem niezwykle szerokim. Mnogość informacji o zdrowiu zwierząt, która wraz z selekcją genomową wzbogaciła podstawową informację pracy hodowlanej umożliwia osiągnięcie wymiernych (finansowych) efektów hodowlanych. Dodatkowo, praca nad nowymi cechami w ocenie wartości hodowlanej, szczególnie w ujęciu zdrowotności to dodatkowe, warta odnotowania informacja w selekcji zwierząt. Ta mnogość informacji pozyskiwanych zarówno z publicznych baz danych oraz systemów katalogowania danych w stadach w znaczący sposób może ułatwić i wykorzystać potencjał nowych technologii przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanych celów hodowlanych.
Pełny opis przedmiotu SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA WYKŁADÓW:
1. Wykład wstępny: charakterystyka przedmiotu (zasady zaliczenia), literatura przedmiotu, podanie listy czasopism naukowych, z których studenci mogą korzystać do przygotowania prezentacji, dyskusja. (1x45 min)
2. Fenotypowa ocena zwierząt
3. Wartość hodowlana zwierząt
4. Genomowa wartość hodowlana
5. Detekcja genów głównych w populacjach zwierząt hodowlanych
6. Detekcja cech genetycznych
7. Wprowadzenie do publicznych bazy danych jako źródło informacji. (1x45 min)
8. Bazy danych (niepubliczne) jako źródło informacji. (1x45 min)
9. Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli bydła (1x45 min)
10. Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli bydła (1x45 min)
11. Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli bydła (1x45 min)
12. Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli bydła (1x45 min)
13. Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli świń (1x45 min)
14. Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli świń (1x45 min)
15. Zaliczenie przedmiotu. (1x45 min)
SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ĆWICZEŃ:
1-7. Wprowadzenie do środowiska R.
8. Kolokwium 1.
9-13 Systemy informatyczne w wykorzystywane hodowli bydła
14. Projekty studentów.
15. Zaliczenie ćwiczeń.
Obowiązkowe seminarium studenckie na temat: „Moje własne projekty badawcze pod tytułem: Technologie informacyjne w produkcji zwierzęcej i zdrowotności w dziedzinie nauk weterynaryjnych”.

Literatura 1.
Bolesław Żuk, Heliodor Wierzbicki Genetyka populacji i metody hodowlane 2011 Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne ISBN ISBN: 9788309010739
2. Haja N. Kadarmideen Systems Biology in Animal Production and Health, Vol. 1 2016 Springer ISBN: 978-3-319-43335-6
3. Haja N. Kadarmideen Systems Biology in Animal Production and Health, Vol. 2 2016 Springer ISBN: 978-3-319-43332-5
4. James E. Womack, Bovine Genomics Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2012, 271 pages. ISBN: 978-0813821221.
5. https://crs.izoo.krakow.pl/wiki/