Skip to Content

Molecular Diagnosis Exercise

Program ćwiczeń
1. Zasady pracy w laboratorium diagnostycznym DNA. Etapy wykonania i składniki testu diagnostycznego DNA. Przepisy bhp
2. Przygotowanie materiału biologicznego do samodzielnego wykonania testu diagnostycznego DNA. Dyskusja po projekcji filmu multimedialnego: I.
3. Ilościowa i jakościowa ocena wyizolowanego preparatu DNA.
4. Analiza struktury wybranych genów pod względem wykrywania ich mutacji
5. Replikacja genów in vitro - zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej, (PCR), zasady organizacji pracowni PCR.
6. Ekspresja genu CRP (C-Reactive protein) i jego biologiczna rola.
Przeprowadzenie amplifikacji fragmentu genu CRP u Świń.
7. Ocena produktu PCR. Trawienie fragmentu genu CRP enzymem restrykcyjnym. Dyskusja po projekcji filmu Multimedialnego-II.
8. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych DNA w żelu agarozowym.
Praktyczne znaczenie określenia genotypów CRP.
Dyskusja po projekcji filmu Multimedialnego-III.
9. Identyfikacja nosicieli chorób genetycznych na przykładzie niedoboru adhezji
leukocytów u bydła (BLAD) oraz B3GALT u Świń.
10. Seminarium „Mój projekt laboratorium diagnostycznego DNA”
Zaliczenie przedmiotu do wyboru.