Skip to Content

Techniki w diagnostyce molekularnej w naukach weterynaryjnych Molecular diagnosis techniques in Veterinary Science

Nazwa przedmiotu: Techniki w diagnostyce molekularnej w naukach weterynaryjnych (Molecular diagnosis techniques in Veterinary Science)
Typ Przedmiotu: Przedmiot do wyboru.
Rok Studiów, kierunek, semestr: III Rok, Weterinaria
Liczba punktów, ECTS: 45 (30 h ćw.+ 15 h wykład) Pkt ECTS 3+2/Z
Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających:
1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45 Godz.
- wykłady: 15 Godz.
- zajęcia laboratoryjne: 30 Godz.
2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta : 45 Godz.
- Przygotowanie do egzaminu/kolokwium/referatu i prezentacjo/aktywność: 20 Godz.
- Przygotowanie do sprawdzianów: 20 Godz.
- Udział w konsultacjach: 5 Godz.
Łącznie: 90 Godz.

Treści merytoryczne przedmiotu:
Syllabus:
Skrócony opis przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami wykorzystywanymi w diagnostyce molekularnej mutacji i polimorfizmów genetycznych. Dzięki poznaniu zaawansowanych metod diagnostyki genetycznej studenci lepiej rozumieć będą proces diagnostyki chorób genetycznych. W przyszłej pracy zawodowej z większą pewnością kierować będą także swoich pacjentów na badania pod kątem schorzeń genetycznych ze względu na znajomość nie tylko podłoża genetycznego chorób, ale i technik wykorzystywanych do ich diagnozowania.
Pełny opis przedmiotu:
(1). Ogólne wprowadzenie molekularnych testów diagnostycznych u zwierząt domowych (bydło, owce, kozy, świnie, konie, drób) i małe zwierzęta (psy i koty). Etapy wykonania i składniki testu diagnostycznego DNA. Przygotowanie materiału biologicznego do samodzielnego wykonania testu diagnostycznego DNA. Ilościowa i jakościowa ocena wyizolowanego preparatu DNA.
(2). Markery genetyczne (typ-I: a mianowicie SNP, STR) i markery genów (typ-II), i ich wykorzystywane w molekularnym teście diagnostycznym u zwierząt domowych. Analiza struktury wybranych genów (np., CRP, B3GALT u Świń; DGAT1, BUT, SPP1, PRNP, BLAD u bydła, itd.) pod względem wykrywania ich mutacji.
(3). Procedury laboratoryjne: PCR, RFLP, SSCP, itp. I ich wykorzystywane w molekularnym teście diagnostycznym u zwierząt domowych i domowych. Replikacja genów in vitro - zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej, (PCR), zasady organizacji pracowni PCR. Ocena produktu PCR. Trawienie fragmentu genu CRP enzymem restrykcyjnym (RFLP). Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych DNA w żelu agarozowym.
(4). Zastosowania molekularnych testów diagnostycznych u zwierząt domowych w kontekście produkcji zwierzęcej, rozrodu zwierząt, zwalczania chorób i zdrowia zwierząt.
(5). Molekularny test diagnostyczny u bydła:
Molekularny test diagnostyczny w kontekście produkcji zwierzęcej, selekcja wspomagana markerem (MAS) i selekcja wspomagana genami (GAS) oraz selekcja genomiczna (GS).
Molekularny test diagnostyczny w kontekście rozrodu zwierząt, technologia wspomaganego rozrodu (ART)
Molekularny test diagnostyczny w kierunku chorób genetycznych (zdrowie zwierząt).
Molekularny test diagnostyczny w zakresie zaburzeń i chorób metabolicznych (zdrowie zwierząt); np., Identyfikacja nosicieli chorób genetycznych na przykładzie niedoboru adhezji leukocytów u bydła (BLAD).
(6). Molekularny test diagnostyczny u owiec i kóz:
Molekularny test diagnostyczny w kontekście produkcji zwierzęcej, selekcja wspomagana markerem (MAS) i selekcja wspomagana genami (GAS) oraz selekcja genomiczna (GS).
Molekularny test diagnostyczny w kontekście rozrodu zwierząt, technologia wspomaganego rozrodu (ART)
Molekularny test diagnostyczny w kierunku chorób genetycznych (zdrowie zwierząt).
Molekularny test diagnostyczny w zakresie zaburzeń i chorób metabolicznych (zdrowie zwierząt);
(7). Molekularny test diagnostyczny na świni:
Molekularny test diagnostyczny w kontekście produkcji zwierzęcej, selekcja wspomagana markerem (MAS) i selekcja wspomagana genami (GAS) oraz selekcja genomiczna (GS).
Molekularny test diagnostyczny w kontekście rozrodu zwierząt, technologia wspomaganego rozrodu (ART)
Molekularny test diagnostyczny w kierunku chorób genetycznych (zdrowie zwierząt).
Molekularny test diagnostyczny w zakresie zaburzeń i chorób metabolicznych (zdrowie zwierząt); Ekspresja genu CRP (C-Reactive protein) i jego biologiczna rola. Przeprowadzenie amplifikacji fragmentu genu CRP u Świń oraz B3GALT u Świń. Praktyczne znaczenie określenia genotypów CRP i B3GALT.
(8).Molekularny test diagnostyczny na koniu:
Molekularny test diagnostyczny w kontekście produkcji zwierzęcej, selekcja wspomagana markerem (MAS) i selekcja wspomagana genami (GAS) oraz selekcja genomiczna (GS).
Molekularny test diagnostyczny w kontekście rozrodu zwierząt, technologia wspomaganego rozrodu (ART)
Molekularny test diagnostyczny w kierunku chorób genetycznych (zdrowie zwierząt).
Molekularny test diagnostyczny w zakresie zaburzeń i chorób metabolicznych (zdrowie zwierząt);
(9).Molekularny test diagnostyczny u drobiu:
Molekularny test diagnostyczny w kontekście produkcji zwierzęcej, selekcja wspomagana markerem (MAS) i selekcja wspomagana genami (GAS) oraz selekcja genomiczna (GS).
Molekularny test diagnostyczny w kontekście rozrodu zwierząt, technologia wspomaganego rozrodu (ART)
Molekularny test diagnostyczny w kierunku chorób genetycznych (zdrowie zwierząt).
Molekularny test diagnostyczny w zakresie zaburzeń i chorób metabolicznych (zdrowie zwierząt);
(10). Molekularny test diagnostyczny na psach i kotach
Molekularny test diagnostyczny w kontekście produkcji zwierzęcej, selekcja wspomagana markerem (MAS) i selekcja wspomagana genami (GAS) oraz selekcja genomiczna (GS).
Molekularny test diagnostyczny w kontekście rozrodu zwierząt, technologia wspomaganego rozrodu (ART)
Molekularny test diagnostyczny w kierunku chorób genetycznych (zdrowie zwierząt).
Molekularny test diagnostyczny w zakresie zaburzeń i chorób metabolicznych (zdrowie zwierząt);
Obowiązkowe seminarium studenckie na temat: „Mój własny test z diagnostyki molekularnej w naukach weterynaryjnych”.

Literatura:
1. Materiały własne oraz strona internetowa: www.genomics-lab.com
2. Molecular Diagnosis of Genetic Diseases edited by Elles R and Mountford R (2003)
3. Molecular diagnostics edited by George P. Patrinos and Wilhelm Ansorge, 2005
4. Molecular Diagnostics for the Clinical Laboratorian, edited by William B. Coleman and Gregory J. Tsongalis
5. Molecular Pathology: The Molecular Basis of Human Disease, edited by William B. Coleman and Gregory J. Tsongalis, Editors
6. James E. Womack, Bovine Genomics Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2012, 271 pages. ISBN: 978-081382122

Molecular Diagnosis Lectures

Molecular Diagnosis Lecture 1

Molecular Diagnosis Lecture 2

Molecular Diagnosis Lecture 3

Molecular Diagnosis Lecture 4

Lecture 4

Molecular Diagnosis Lecture 5

Molecular Diagnosis Lecture 6

Molecular Diagnosis Lecture 7

Molecular Diagnosis Lecture 8

Molecular Diagnosis Lecture 9

Multimedia presentation:

MM PPT 1:

Molecular Diagnosis MM PPT Lecture 1

MM PPT 2:
Molecular Diagnosis MM PPT Lecture 2

MM PPT 3:

MM PPT 4:

MM PPT 5:

MM PPT 6: